هیئت علمی کنگره

دكتر رويا ابوالفضلی
عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دكتر هرمز آیرملو
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر فرشته اشتری
عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر مسعود اعتمادی فرد
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دكترسید محمد باغبانیان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی

دكتر ناهید بلادی مقدم
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دكتر حسین پاکدامن
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محمد حسین حریر چیان
عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر هژیر سیگارودی
عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر وحید شایگان نژاد
عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر محمد علی صحراییان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و نایب رییس انجمن ام اس ایران

دکتر بهناز صدیقی
عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر امیر رضا عظیمی
عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مجید غفارپور
عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر شکوفه علایی
متخصص مغز و اعصاب

دکتر حمید رضا قلیانچی
متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ ام اس

دکتر جمشید لطفی
عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ومتخصص مغز و اعصاب و رییس انجمن ام اس ایران

دکتر نسترن مجدی نسب
عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دکتر سید احسان محمدیانی نژاد
عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دکتر محمد رضا معتمد
عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی
عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سید مسعود نبوی
عضو هیات علمی مرکز پژوهشگاه رویان

دکتر سمیرا نوردی
متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ ام اس

دکتر محمد علی نهایتی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر علیرضا نیک سرشت
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

 

 


اخبــارحامیان کنگره